8 DE MARZO

Avogados_Novos
8 Marzo, 2017

Hoxe vos convocamos á manifestación que sae as 20:00 horas da Praza de Portugal para reivindicar que TODOS OS DIAS SEXAN 8 de marzo. Igualdade real XA!

PROPOSTA PARA ESIXIR AO MINISTERIO DE FACENDA O CAMBIO DE CRITERIO SOBRE A SUXECIÓN DOS SERVIZOS DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUITA AO IVE

Avogados_Novos
21 Febreiro, 2017

O noso compañeiro da Agrupación Jaime Aneiros, Concelleiro de Facenda do Concello de Vigo e membro do  Grupo municipal do PSdeG-PSOE, comparte con nos o texto da moción que vai defender mañá mércores 22 de febreiro no Pleno do Concello, solicitando que se acorde exigir ó Ministerio de Facenda o cambio de criterio adoptado recenetmente sobre a sujeción dos servizos de asistencia xurídica gratuita ó IVE, así como manifestar o apoio á Quenda de Oficio, solicitar a dotación dos medios económicos e personais necesarios para a sua plena vixencia e efectividade e apoiar as medidas que se inicien dende os Colexios de Avogados e Procuradores para lograr unha rectificación sobre esta cuestión.

 

Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-001 Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-002 Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-003 Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-004  Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-005

Mocion IVA turno de oficio.pdf (1)-page-006

55 PALABRAS PARA NO OLVIDAR

Avogados_Novos
24 Xaneiro, 2017

Hay episodios que no parecen de nuestra historia ni tan recientes. Episodios que nos obligan a valorar aquello con lo que siempre hemos vivido y por lo que otros lucharon intensamente. Es difícil avanzar y fácil retroceder cuando de derechos hablamos. Defendamos el legado de los que fueron antes que nosotros. Porque se lo debemos.

Ana Garnelo Fernández-Trigales

 

Cuando la ideología no dejar ver el alma de un humano tienen lugar sucesos como los de hace 40 años. Los guardianes de los derechos de los Olvidados, acabaron brutalmente asesinados, perdieron la vida por la pasión a su profesión. Se apagaron sus miradas, pero su llama siempre perdurará entre nosotros.

Mara Monreal

 

Imposible olvidar aquel día que en Atocha 55 la violencia asesina quiso apagar las voces jóvenes de la libertad. Barbarie,  repulsa,  condena …miedo. Cuarenta años después, no lo han conseguido;  al contrario, las hicieron inmortales y aún las oímos. Pero aún hoy, con distintos disfraces, la violencia sigue queriendo ahogar la libertad. ¡Basta! ¿Hasta cuándo?

Mariam Bobillo

 

No fueron mártires porque no murieron en defensa de sus convicciones: fueron asesinados porque vivían conforme a ellas. Eran meses de gran conflictividad: de La Metalúrgica en Vigo, a los pescadores de Ondarroa; de FASA a ASTANO; de Correos a Roca …junto a ellos siempre algún abogado utilizando el Derecho como arma cargada de futuro.

Teresa Conde-Pumpido

 

El día que los mataron fue el día que, por primera vez, nos vimos a los ojos. Colores espontáneos le dieron vida a una larga noche que amenazaba gris. Formas varias facilitaron lo que hoy somos. Sus ejecutores quisieron apagar la luz, lograron encender nuestro espíritu. Atocha nos permitió llegar a nuestra mayoría de edad.

Víctor Piñeiro Díaz

 

Es tarde, por hoy es suficiente» pensó. No sabía que haberse quedado aquella noche —como otras tantas noches—, luchando por los de-rechos de los trabajadores aun por consolidar, resultaría fatal. Cuarenta años más tarde del Atentado de Atocha aún quedan cosas por las que luchar. Los abogados no descansan, ni siquiera tras la muerte.

Alba Tàsies

 

Ellos también eran apasionados.

Ellos también confiaban en un mundo mejor.

Ellos también pensaban que la justicia existe.

Ellos también creían que podía haber otras respuestas.

Ellos también estudiaban, comentaban, discutían, se ayudaban,…

Ellos también gritaron en silencio.

Ellos también eran Avogados Novos.

Victoria Picatoste Bobillo

This slideshow requires JavaScript.

 

NOVEDADES FANTÁSTICAS Y DÓNDE ENCONTRARLAS EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Avogados_Novos
28 Novembro, 2016

Hoxe publicamos este estudio minucioso do noso compañeiro Valdemar Álvarez González sobre as novedades da Ley 39/2015, sobre o procedemento administrativo común. Estamos seguros de que vos será se gran utilidade.

O podedes consultar AQUÍ

 

Seminario sobre a nova LEI DE XURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Avogados_Novos
21 Novembro, 2016

O pasado venres 11 de novembro, celebrouse na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo un breve seminario con motivo da promulgación da nova Lei de Xurisdicción Vluntaria, a Lai 15/2015. Introducido pola Profesora María José Bravo Bosch, Profesora Titular de Dereito Romano e coa presenza da decana da Facultade, Dona Ana María Pita Grandal, Profesora de Dereito Financeiro e Tributario; o seminario foi impartido polo Catedrático de Dereito Romano da Universidade Autónoma de Madrid Antonio Fernández de Buján y Fernández. Definida como a Lei procesal máis importante despois da Lei Procesal Civil, o que se pretende facer a través de este corpo legal é redistribuir as materias administrativas e de xurisdicción que poden xurdir nos diferentes procedementos e que teñen a súa orixe, a diferencia do que ocorre nos actos contenciosos, en “aqueles que requiran a intervención dun órgano xurisdiccional para a tutela de dereitos e intereses en materia de Dereito Civil e Mercantil, sen que exista controversia que deba sustanciarse nun proceso contencioso.“ (artigo 1.2 da Lei 15/2015). Dende a perspectiva histórica, a xurisdicción voluntaria estivo regulada nun primeiro momento na Lei Procesal Civil aprobada en 1881 e estaba contemplada na modernización levada a cabo coa promulgación da reforma desta última, o texto 1/2000. O feito de que esta materia fose considerada tan dispersa (o cal quedaba reflictido en que a súa regulación aparecía recollida en moitas e moi diversas leis), facía necesaria a promulgación dun texto garantista a través do cal se redistribúen as competencias entre os xuíces e os secretarios xudiciais (agora denominados Letrados da Administración de Xustiza, denominación que aínda non se emprega nesta Lei, pola súa recente modificación). Esta lei é un novo modelo de regulación da materia a cal queda desxudicializada ó establecer unha clara diferenciación entre a exclusividade e a alternatividade dos procedementos que contempla. Deste xeito, dos 60 procedementos que nela se contemplan, 20 deles son competencia exclusiva dos xuíces mentres que os outros 40 quedan divididos como segue: -10 son competencia exclusiva: 5 deles xudiciais (dos antigos secretarios xudiciais actuais Letrados da Administración de Xustiza) e os outros 5 competencia dos Notarios como fedatarios públicos. -30 dos procedementos restantes presentan unha nota de alternatividade ó poder ser resoltos tanto polos Letrados da administración de Xustiza, polos Notarios ou polos Rexistradores da Propiedade e Mercantiles. Ademáis dos xa nomeados poden atoparse outros procedementos de xurisdicción voluntaria nas seguintes leis: -5 procedementos de exclusividade notarial na Lei de Navegación Marítima, -9 procedementos de resolución alternativa na Lei de Reforma da Lei Hipotecaria. Existe, sen embargo, un procedemento xeral ó cal se poderán adscribir todos aqueles supostos que non se podan encadrar nos procedementos que a lei establece e que se entende procesalizado (actualizado e racionalizado) e coas correspondentes garantías. Unha das principais novidades desta lei é que establece a posibilidade de presentar oposicións o que modificará, en segundo qué procedementos, a clasificación de voluntario a contencioso. Establécese que os procedementos non deberán estar necesariamente contemplados legalmente, unha máior liberdade de forma respecto dos gastos e determínación de que as resolucións adoptadas por vía desta xurisdicción terán forza de cousa xulgada. Sobre o seminario é preciso comentar que é de agradecer este tipo de iniciativas por parte da Universidade, sobre todo tendo en conta que, neste caso, tratábase dun tema méis ben pouco coñecido, pero do cal sempre está ben ter coñecemento aínda que éste se limite a saber cal é a lexislación a aplicar no momento actual e qué novidades traen consigo estas modificacións lexislativas e se se fai dende a perspectiva dun experto na materia esta aproximación é máis que benvida.

JACOBO SANTAMARTA BARRAL

Resumo do “Congreso Internacional sobre novas tendencias no dereito da competencia e da propiedade industrial“

Avogados_Novos
7 Novembro, 2016

Os días 24 e 25 de outubro tivo lugar o “Congreso Internacional sobre novas tendencias no dereito da
competencia e da propiedade industrial“ na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo.
Este Congreso tivo como motivo de celebración, rendir tributo ó Profesor Doutor Honoris Causa Carlos
Fernández Nóvoa, recentemente falecido.
No acto estiveron presentes os principais nomes a ter en conta nestes ámbitos, todos eles alumnos do
homenaxeado, que rendiron homenaxe a esta importante figura do dereito mercantil non só participando no Congreso cunha ponencia senón tamén facendo referencia a él nas súas intervencións e entregando a súa filla e a súa muller dunha edición do último número da revista “Actas de Derecho Industrial”, creada por él.
Con respecto ó Congreso, dividironse as materias nos dous días que durou o acto. Así, na mañá do primeiro día, tras unha breve introducción por parte dos organizadores e da decana da facultade, a profesora de Dereito Financeiro e Tributario Ana María Pita Grandal, as ponencias versaron sobre temas como o segredo industrial, a publicidade, o deseño industrial, as denominacións de orixe e o novo dereito de marca da UE.
Todas estas charlas tiveron como nota común que versaron sobre as últimas novidades que están a darse en cada un destes temas na actualidade.
De este xeito, o Profesor Gómez Segade, acerca dos segredos industriais, fixo referencia á Directiva
2016/943 que entrou en vigor o pasado 8 de xullo de 2016, unha directiva “de minimis“ que busca o
equilibrio entre a liberdade de expresión e a protección dos dereitos exclusivos.
Posteriormente o Profesor Otero Lastres abordou o tema do dereito exclusivo otorgado polo deseño
industrial e as pezas de recambio. Neste suposto falouse da posible existencia dun doble monopolio xa que, por un lado, o titular dun deseño complexo como podería ser un coche, tamén ostentaría un dereito de exclusiva sobre as pezas destinadas á reparación ou recambio dese producto.
A continuación, o Profesor Lema Devesa fixo referencia ás diversas Directivas europeas aplicables ó dereito da publicidade. Con estas directivas preténdese armonizar o dereito relativo ás prácticas publicitarias en tódolos países da UE, dando un amplo concepto ó que se consideraría publicidade (no que se incluiría o rexistro dos nomes de dominio) falando máis concretamente de termos como o consumidor medio, a publicidade engañosa ou a publicidade comparativa.
Por outra parte, indicouse que, en aspectos de publicidade, o futuro é a co-regulación, é dicir, o uso non só de medidas xudiciais senón tamén de órganos de autorregulación, como é en España o caso de Autocontrol.
O profesor Botana Agra adicou a súa ponencia a falar das diversas lexislacións aplicables ás Denominacións de Orixe e cómo éstas ían ampliarse dende os viños e as bebidas espirituosas a outros ámbitos dentro dos productos agrícolas e incluso fóra dos mesmos xa que, tal e como expresou, a lexislación internacional non se limita a éstes senón que se pode extender a elementos tales como as pedras (como o granito ou a mármore).
Para rematar coas ponencias da mañá o profesor Areán Lalín falou da nova Marca da UE que sustitúe á
marca comnitaria e que supón unha novidade non só porque facilita o rexistro dunha mesma marca para
tódolos Estados membros da UE ademáis de eliminar a necesidade da representación gráfica xa que pasan a admitirse as marcas coñecidas como non tradicionais (olfativas, gustativas…).
A tarde do primeiro día, a sesión comezou coa intervención do profesor Couto, Catedrático da Facultade de Direito do Minho, falando da falta de competencia dos tribunais arbitrais para emitir decisións “erga omnes“ sobre dereitos de propiedade industrial, o cal só está limitado ós tribunais de xustiza.
Máis adiante, José Luis García-Pita y Lastres, Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de A
Coruña, falou da natureza xurídica dos Axentes de Propiedade Industrial os cales, aínda que non contan coa preceptiva autorización administrativa sí están homologados polo Estado para o exercicio da súa profesión.
Ángel García Vidal, Catedrático acreditado de Dereito Mercantil de Universidade de Santiago de
Compostela, falou das consecuencias do Brexit para os titulares de Dereitos de Propiedade Industrial. Deste xeito, a principal dúbida a resolver sería saber se esta saída suporía que este país abandoara tamén o proxecto da Patente Unitaria, no que tería un papel significativo ó ser un dos Estados con sede central para a tramitación destas solicitudes.
Despois dun breve descanso o Congreso continuou coa intervención da Profesora Lois Bastida, da
Universidade de A Coruña, que falou do réxime de licencias obrigatorias para produtos farmacéuticos
destinados a países con problemas de saúde pública.
A Profesora Maroño, da Universidade de Santiago de Compostela, falou da nova prohibición de solicitar un rexistro de marca para un signo denominativo idéntico ou similar ó nome dunha variedade vexetal anterior, tratando de evitar deste modo un aproveitamento indebido do nome otorgado á variedade vexetal.
Para rematar con este bloque de conferencias o Profesor da Universidade de Vigo, Miguel Ángel Bouza, fixo referencia ó “web scrapping“ (a extracción de termos de bases de datos de páxinas de internet) e ás
consecuencias respecto ós dereitos de autor.
Máis adiante tivo lugar a presentación de comunicacións dividida en dous paneis simultáneos.
No primeiro deles, máis adicado ó tema das marcas, falouse por un lado da marca Galicia Calidade, como marca de garantía a través da cal se trata de vender os produtos fabricados e comercializados en Galicia.
Tamén fíxose referencia ás implicacións que a tecnoloxía de impresión 3D podería ter nos casos de
infracción de marcas; da nova Directiva referida ó uso do nome das persoas como marca e das peculiaridades das marcas referidas a medicamentos por parte do Prof. Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
O segundo día comezou co III panel de comunicacións adicado ó dereito da competencia e ó dereito antitrust con temas como a aplicación da lexislación antitrust ós actos levados a cabo polas Administracións Públicas ou o establecemento de precios por medio de tácticas colusorias tácitas (caso Uber) ou por medio de algoritmos en páxinas web de venda de productos.
Na súa ponencia Luis Berenguer Fuster falou da doble natureza xurídica dos colexios profesionais e de como ás Administración Pública ó actuar como competidora (coma unha empresa) poderían aplicárselle as normas relativas á libre competencia e á unidade de mercado.
Trala pausa tiveron lugar dúas mesas redondas máis sobre as novas tendencias en dereito antitrust e da
competencia. Na primeira delas, recolleuse por un lado a imputación da indemnización de danos e perxuicios nos casos de infracción do dereito da competencia, a cal se entende como privada, competencia por tanto do dereito civil. Nestes casos se esixe o requisito da existencia dun nexo causal entre a actuación e o dano producido pero que non require que ese acto sexa intencionado, falándose entón de actos individuais (standalone actions) ou consecuenciais (follow-up actions).
Posteriormente, abordouse a cuestión da colisión na que se incurre entre os dereitos de exclusiva que
conceden as patentes e o principio e o obxectivo último do dereito da competencia: a protección do
consumidor. Así, falouse de conceptos tales como as patentes secundarias ou as patentes
“permanentes“ (evergreening patents), actos que, aínda que non poderían considerarse como ilegais,
atentarían contra a defensa do consumidor e entrariase a falar da colisión entre os dereito da competencia e o de patentes.
Moi relacionado con este tema, falouse da figura do “patent troll“, persoas ou empresas que inician litixios con base na existencia dunha patente previa para un determinado producto. Trataríase, de este modo, de evitar a entrada de competidores no mercado aproveitandose dunha posición dominante ó tempo que se fai uso do dereito á tutela xudicial efectiva ou dereito a litigar aínda que se trate de litixios simulados (sham litigation) nos que hai unha clara ausencia dunha causa litigante xustificada.
Posteriormente as charlas centráronse en temas como a importancia de identificar adecuadamente o obxecto da litigación cando se trata de impugnar unha actuación lesiva dos dereitos de exclusiva outorgados pola marca ou o diseño; a protección do deseño industrial cando non está rexistrado ou a importancia dunha adecuada redacción das medidas preliminares para que sexan adecuadamente interpretadas e aplicadas por un xuiz.
Finalmente o Congreso rematou coa exposición introductoria dos traballos de investigación que catro
alumnas de doutorado estaban a levar a cabo nos ámbitos tratados ou relacionados coa temática tratada.
En definitiva, o acto reuniu a importantes personalidades no ámbito do Dereito Mercantil e, máis
concretamente, do Dereito da Propiedade Industrial, cunha organización impecable e no que se trataron
tódolos temas de relevancia nun contexto situacional en pleno periodo de transición en case tódolos aspectos.

Jacobo Santamarta Barral

DIA DO AVOGADO NOVO (II): “Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”

Avogados_Novos
2 Novembro, 2016

Seguindo a celebración do Día do Avogado Novo, hoxe compartimos con vos as interesantes reflexións que Mabel González Montenegro, estudante do Máster da Avogacía na Universidade de Vigo, fai sobre a nova avogacía. Gracias Mabel, un pracer contar coa túa colaboración!:

 

“Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”

Una evidencia más de que los comienzos siempre son duros, y más en el ámbito de la abogacía, fue la frase de bienvenida que recibí por parte de uno de mis profesores el primer año en la carrera de Derecho. Hasta entonces, la visión que podía llegar a tener sobre el estudio de esta profesión se reducía únicamente al aprendizaje de un marco teórico. “Estudia Derecho, sé abogada, solo tendrás que chapar leyes”, así lo creía.

A fecha de hoy, como recién estudiante del Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía y actual becaria en un despacho, puedo afirmar que, a pesar del evidente marco teórico que rodea la profesión, pura esencia de la misma, su escenario fundamentalmente práctico en el día a día es también una realidad inherente a ella. En este sentido, no puedo desmerecer la praxis ofrecida por el postgrado como elemento esencial básico de formación previa para los futuros abogados. Sin embargo, he de señalar que tal formación no supone garantía suficiente de obtener el aprendizaje teórico – práctico adecuado para ejercer como tales.

Las posibilidades que propone el Máster como método de enseñanza son notoriamente amplias: desde la redacción de una demanda, escrito de acusación o solicitud a la administración, hasta jornadas prácticas en Juzgados y despachos. Todo ello está bien, pero a la hora de la verdad ¿Qué expectativa se tendrá de nosotros los primeros años como abogados? ¿Cuáles serán los primeros retos que debamos como asumir tales? Es incuestionable que la instrucción como abogados no termina con la conclusión del Máster. De hecho, es en ese mismo momento en el que empieza.

Por ello, bajo este contexto todavía inexplorado por muchos de los futuros jóvenes abogados he de poner de relieve la necesaria pasantía o las prácticas como la pieza fundamental para comenzar en esta profesión. Oportunidad que si bien es cierto, no existirá en tanto otros abogados más veteranos no brinden esta posibilidad.

En honor al Día del Abogado Joven invito, por un lado, al futuro de esta profesión a que busque a la mayor brevedad la primera experiencia profesional en un despacho o una empresa con buenos profesionales, sin esperar a que el Mercado recurra a ellos; que se concedan el permiso de cometer errores y aprendan de su auto-instrucción, pues de ahí vendrá su éxito; y, sobre todo, que la vocación que les llevó a dedicarse a esto sirva de guía en toda su carrera profesional.

También, y aquí quiero hacer especial hincapié, reclamo una mayor colaboración de todos los profesionales abogados con esta futura generación. No podemos ni debemos olvidar que la abogacía necesita de nosotros, pues somos el motor hacia el avance y renovación de la profesión.

Y no quiero terminar estas líneas sin mencionar al profesor que hizo gala de darme la majestuosa bienvenida el primer año de carrera con la frase “Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”, pues me gustaría expresarle, que más pronto que tarde, estaré preparada para afrontar ese reto.

Mabel González Montenegro

31 DE OUTUBRO: DÍA DO AVOGADO NOVO

Avogados_Novos
31 Outubro, 2016

Para celebrar o dia do Avogado Novo queremos dar a voz ás novas xeracións, ós avogados dun futuro que moi pronto será presente. Hoxe publicamos o post de Adrián Rivas Lago, estudiante do Máster da Avogacía na Universidade de Oviedo, ainda que é galego de orixen e, de feito, está a facer prácticas nun despacho de Vigo.

Gracias Adrián por deixarnos hoxe a túa voz:

“Érase una vez alguien que estudió derecho por vocación, utilidad a sí mismo y al resto de los mortales. Ya sea por la afamada lucha de materializar el ideal de la justicia, por mejorar algo el presente o, puro romanticismo de la épica de la razón; y así se embarcó en un destino compartido como miles de personas, todas ellas con distintas emociones al inicio de su profesión.

Actualmente, somos conocedores del régimen de acceso a la profesión de nuevos abogados y las trabas en su camino. Realización de un master, posterior examen del estado, meses en el limbo hasta la colegiación, etc.

Érase una vez alguien que decidió meterse en el mundo de la abogacía, para hacer una carrera de fondo, para salvar obstáculos y luchar cada uno por sus motivos.

Salir de la universidad supone enfrentarte a un mundo nuevo y desconocido, porque siempre has sido guiado y bajo un conducto cerrado hasta la luz de la inmensidad. En ese momento adquieres conciencia del alcance del derecho y de tu conocimiento al respecto, algo realmente aterrador. No importa la cantidad de conocimientos que poseas, tomas conciencia de todas las interrelaciones entre las ramas jurídicas que afectan a tu labor, así como de nuevos campos del derecho que conoces, y piensas que es inabarcable.

Sin embargo, la idea básica de la profesión que tenemos cuando somos ajenos a ella es solucionar problemas. Por tanto, tampoco deberíamos asustarnos ni agobiarnos por ello, en el fondo es así. Debemos recordar que es nuestro gran pleito, avanzar hasta lograr nuestro sitio. Que el gran esfuerzo inicial de aprender la práctica diaria, a solventar estrés rodeado de plazos, a optimizar la gestión de recursos a nuestro alcance, etc.
Entre tantos dramas y futuros éxitos a base de esfuerzo, hay un momento intermedio lleno de obstáculos (algunos dulces y otros amargos). A base de golpes en nuestros primeros casos, de errores se aprenden y en cuanto somos jóvenes, nuevas perspectivas e ideas debemos sacar de dichos golpes. El mundo está a nuestros pies y tan sólo debemos andar, realizar nuestra profesión a la manera de cada cual, luchar por las nuevas formas de resolución de conflictos, sumergirnos en abogacía digital, adherirnos a otras iniciativas, aportemos nuestra juventud a la abogacía con seña de identidad y valor añadido.

Vivir una situación difícil no supone que todo lo que venga sea difícil. Es el momento de crecer ante la adversidad, de demostrar fuerza, coraje y valía, como si de un relato épico se tratase. Y ese parece ser el secreto.

Porque sin voluntad, ganas y esfuerzo no hay resultados. Es innegable que una buena victoria, fortalece para alcanzar otra. Ser abogados jóvenes nos impulsa a ser mejores abogados no jóvenes en el futuro.

Ser abogado joven es sentirse comprendido y apoyado por tantos otros en circunstancias similares, y de la unión nace la fuerza. Es por ello, que ahora y siempre debemos reivindicar a las Asociaciones de Abogados Jóvenes. Apoyar a las AJAs para que dichos actos propios reviertan en nosotros, que mejor lugar para encontrar reconforto, ánimo y discusiones similares. Si no hay compromiso no se avanza, y como bien sabeis si uno no trabaja por algo, el caso no trabaja sólo y el plazo pasa factura.

Ánimo a toda/os mis compañera/os, vamos a crecer, innovar y disfrutar”.

Adrián Rivas Lago

Información sobre o proceso de dixitalización da Xustiza

Avogados_Novos
30 Setembro, 2016

Facémonos eco do interesante documento publicado recentemente polo Ministerio de Xustiza sobre o proceso de dixitalización da Xustiza.

Podedes acceder a este documento AQUÍ

MODELO DILIXENCIAS ADAPTADAS A PERSOAS CON DÉFICIT INTELECTUAL

Avogados_Novos
15 Setembro, 2016
Unha  Psicologa Forense, foi amable o suficiente para me pasar unhas dilixencias adaptadas as persoas con Déficit Intelectual, especialmente: acta de información de dereitos o perxudicado ou ofendido por delito/ delito leve, dereitos das víctimas de delitos violentos ou sexuais e dereitos ante situacións de violencia de xénero.

Se o considerais de interese, podes descargar AQUI
PAZ CARRIL