NOVEDADES FANTÁSTICAS Y DÓNDE ENCONTRARLAS EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Avogados_Novos
28 Novembro, 2016

Hoxe publicamos este estudio minucioso do noso compañeiro Valdemar Álvarez González sobre as novedades da Ley 39/2015, sobre o procedemento administrativo común. Estamos seguros de que vos será se gran utilidade.

O podedes consultar AQUÍ

 

COMUNICADO SOBRE O PECHE DA PLATAFORMA DE LEXNET ABOGACÍA

Tras facer unha consulta aos nosos agrupados, dende Avogados Novos queremos facer as seguintes consideracións sobre o peche da plataforma Lexnet Abogacía acordado no pleno do CGAE celebrado o pasado 21 de outubro de 2016:

1º) En primeiro lugar, queremos sinalar a falta de información xeral sobre esta cuestión ata o punto de que había compañeiros que descoñecían esta decisión do CGAE, o que fixo que, na súa sorpresa, plantexaran múltiples cuestións que recollemos así mesmo neste comunicado e que trasladaremos tanto ao noso Colexio como ao CGAE.

2º) O descoñecemento e a falta de información, de feito, foi a tónica xeral neste proceso que algúns calificaron incluso de “kafkiano” e que se remonta ata a decisión primeira de crear unha plataforma propia para a avogacía sen ter en conta os custes que a creación da mesma e o seu mantemento suporía para toda a nosa comunidade profesional.

Á vista da situación actual e dos motivos alegados polo CGAE para pechar Lexnet Abogacía, estimamos necesario depurar responsabilidades.

Neste senso, preguntaremos ao noso Colexio e ao CGAE:

 1. ¿Canto custou a creación de Lexnet Abogacía?
 2. ¿Qué presuposto se fixo para o seu mantemento?
 3. ¿Non se tivo en conta entón a tardanza na homologación polo Ministerio de Xustiza das novas funcionalidades de Lexnet Abogacía? ¿Foi obxecto de negociación este punto no seu momento?
 4. ¿A quén se lle encargou a realización dos traballos precisos para por en marcha a plataforma? ¿Cal foi o protocolo a seguir para esta designación?
 5. ¿Vanse depurar responsabilidades?

Así mesmo, seguindo a proposta dun compañeiro, solicítase a creación dunha Comisión de investigación independente para determinar as responsabilidades oportunas.

 

3º) No que respecta ao proceso mesmo para a toma dunha decisión tan relevante para a avogacía, dada a inversión realizada tanto no plano económico como de tempo e esforzo, cabe apuntar que o mesmo foi absolutamente irregular, pois esta cuestión non estaba prevista na orde do día do pleno do CGAE no que se adoptou o acordo referido. De feito, no pleno CGAE que se vai celebrar este xoves 24 de novembro vai incluída unha nova votación na orde do día sobre este mesmo asunto. Pero ademais das irregularidades referidas, hai que engadir que a decisión se xustifica nun informe de IBM, o cal non foi facilitado -nin previa ni simultaneamente- aos membros do CGAE que ían participar na votación (sen sabelo eles, xa que non foi anunciada así na orde do día).

Segundo o exposto neste apartado, polo tanto, preguntaremos ao noso Colexio o seguinte:

 1. ¿Cal foi a postura da nosa Decana no pleno celebrado o pasado venres 21 de outubro de 2016?
 2. ¿Cal vai ser a postura no próximo pleno que se vai celebrar o xoves 24 de novembro de 2016?

 

4º) Dito o anterior, non obstante, para o caso de que se “renove” esta decisión no pleno do próximo xoves 24 de novembro, cabe plantexarse as seguintes preguntas:

 1. ¿Como e cando se van facer as negociacións para facer o “traspaso” da plataforma Lexnet Abogacía a plataforma Lexnet Xustiza?
 2. ¿Canto vai durar o proceso?
 3. ¿Vanse manter as prestacións de Lexnet Abogacía?
 4. ¿Pódese utilizar Lexnet Xusticia con Linux o Mac?
 5. ¿Que vai pasar coas notificacións recibidas e almacenadas polos usuarios en Lexnet Abogacía?
 6. ¿Como se vai solucionar o sistema de firma que Lexnet Abogacía tiña incorporado con Lexnet Xustiza?
 7. ¿Qué vai pasar coas outras funcionalidades da plataforma tecnológica do CGAE?

Todas estas cuestións trasladaranse así mesmo á nosa Decana para que as plantexe no Pleno do CGAE do xoves 24 de novembro de 2016, ou, no seu caso, para que as responda coa información da que dispoña.

Esperamos que as noticias que teñamos a partir de agora sobre esta cuestión sexan mais esclarecedoras do que foron ata o momento actual.

Seminario sobre a nova LEI DE XURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Avogados_Novos
21 Novembro, 2016

O pasado venres 11 de novembro, celebrouse na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo un breve seminario con motivo da promulgación da nova Lei de Xurisdicción Vluntaria, a Lai 15/2015. Introducido pola Profesora María José Bravo Bosch, Profesora Titular de Dereito Romano e coa presenza da decana da Facultade, Dona Ana María Pita Grandal, Profesora de Dereito Financeiro e Tributario; o seminario foi impartido polo Catedrático de Dereito Romano da Universidade Autónoma de Madrid Antonio Fernández de Buján y Fernández. Definida como a Lei procesal máis importante despois da Lei Procesal Civil, o que se pretende facer a través de este corpo legal é redistribuir as materias administrativas e de xurisdicción que poden xurdir nos diferentes procedementos e que teñen a súa orixe, a diferencia do que ocorre nos actos contenciosos, en “aqueles que requiran a intervención dun órgano xurisdiccional para a tutela de dereitos e intereses en materia de Dereito Civil e Mercantil, sen que exista controversia que deba sustanciarse nun proceso contencioso.“ (artigo 1.2 da Lei 15/2015). Dende a perspectiva histórica, a xurisdicción voluntaria estivo regulada nun primeiro momento na Lei Procesal Civil aprobada en 1881 e estaba contemplada na modernización levada a cabo coa promulgación da reforma desta última, o texto 1/2000. O feito de que esta materia fose considerada tan dispersa (o cal quedaba reflictido en que a súa regulación aparecía recollida en moitas e moi diversas leis), facía necesaria a promulgación dun texto garantista a través do cal se redistribúen as competencias entre os xuíces e os secretarios xudiciais (agora denominados Letrados da Administración de Xustiza, denominación que aínda non se emprega nesta Lei, pola súa recente modificación). Esta lei é un novo modelo de regulación da materia a cal queda desxudicializada ó establecer unha clara diferenciación entre a exclusividade e a alternatividade dos procedementos que contempla. Deste xeito, dos 60 procedementos que nela se contemplan, 20 deles son competencia exclusiva dos xuíces mentres que os outros 40 quedan divididos como segue: -10 son competencia exclusiva: 5 deles xudiciais (dos antigos secretarios xudiciais actuais Letrados da Administración de Xustiza) e os outros 5 competencia dos Notarios como fedatarios públicos. -30 dos procedementos restantes presentan unha nota de alternatividade ó poder ser resoltos tanto polos Letrados da administración de Xustiza, polos Notarios ou polos Rexistradores da Propiedade e Mercantiles. Ademáis dos xa nomeados poden atoparse outros procedementos de xurisdicción voluntaria nas seguintes leis: -5 procedementos de exclusividade notarial na Lei de Navegación Marítima, -9 procedementos de resolución alternativa na Lei de Reforma da Lei Hipotecaria. Existe, sen embargo, un procedemento xeral ó cal se poderán adscribir todos aqueles supostos que non se podan encadrar nos procedementos que a lei establece e que se entende procesalizado (actualizado e racionalizado) e coas correspondentes garantías. Unha das principais novidades desta lei é que establece a posibilidade de presentar oposicións o que modificará, en segundo qué procedementos, a clasificación de voluntario a contencioso. Establécese que os procedementos non deberán estar necesariamente contemplados legalmente, unha máior liberdade de forma respecto dos gastos e determínación de que as resolucións adoptadas por vía desta xurisdicción terán forza de cousa xulgada. Sobre o seminario é preciso comentar que é de agradecer este tipo de iniciativas por parte da Universidade, sobre todo tendo en conta que, neste caso, tratábase dun tema méis ben pouco coñecido, pero do cal sempre está ben ter coñecemento aínda que éste se limite a saber cal é a lexislación a aplicar no momento actual e qué novidades traen consigo estas modificacións lexislativas e se se fai dende a perspectiva dun experto na materia esta aproximación é máis que benvida.

JACOBO SANTAMARTA BARRAL

Resumo do “Congreso Internacional sobre novas tendencias no dereito da competencia e da propiedade industrial“

Avogados_Novos
7 Novembro, 2016

Os días 24 e 25 de outubro tivo lugar o “Congreso Internacional sobre novas tendencias no dereito da
competencia e da propiedade industrial“ na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo.
Este Congreso tivo como motivo de celebración, rendir tributo ó Profesor Doutor Honoris Causa Carlos
Fernández Nóvoa, recentemente falecido.
No acto estiveron presentes os principais nomes a ter en conta nestes ámbitos, todos eles alumnos do
homenaxeado, que rendiron homenaxe a esta importante figura do dereito mercantil non só participando no Congreso cunha ponencia senón tamén facendo referencia a él nas súas intervencións e entregando a súa filla e a súa muller dunha edición do último número da revista “Actas de Derecho Industrial”, creada por él.
Con respecto ó Congreso, dividironse as materias nos dous días que durou o acto. Así, na mañá do primeiro día, tras unha breve introducción por parte dos organizadores e da decana da facultade, a profesora de Dereito Financeiro e Tributario Ana María Pita Grandal, as ponencias versaron sobre temas como o segredo industrial, a publicidade, o deseño industrial, as denominacións de orixe e o novo dereito de marca da UE.
Todas estas charlas tiveron como nota común que versaron sobre as últimas novidades que están a darse en cada un destes temas na actualidade.
De este xeito, o Profesor Gómez Segade, acerca dos segredos industriais, fixo referencia á Directiva
2016/943 que entrou en vigor o pasado 8 de xullo de 2016, unha directiva “de minimis“ que busca o
equilibrio entre a liberdade de expresión e a protección dos dereitos exclusivos.
Posteriormente o Profesor Otero Lastres abordou o tema do dereito exclusivo otorgado polo deseño
industrial e as pezas de recambio. Neste suposto falouse da posible existencia dun doble monopolio xa que, por un lado, o titular dun deseño complexo como podería ser un coche, tamén ostentaría un dereito de exclusiva sobre as pezas destinadas á reparación ou recambio dese producto.
A continuación, o Profesor Lema Devesa fixo referencia ás diversas Directivas europeas aplicables ó dereito da publicidade. Con estas directivas preténdese armonizar o dereito relativo ás prácticas publicitarias en tódolos países da UE, dando un amplo concepto ó que se consideraría publicidade (no que se incluiría o rexistro dos nomes de dominio) falando máis concretamente de termos como o consumidor medio, a publicidade engañosa ou a publicidade comparativa.
Por outra parte, indicouse que, en aspectos de publicidade, o futuro é a co-regulación, é dicir, o uso non só de medidas xudiciais senón tamén de órganos de autorregulación, como é en España o caso de Autocontrol.
O profesor Botana Agra adicou a súa ponencia a falar das diversas lexislacións aplicables ás Denominacións de Orixe e cómo éstas ían ampliarse dende os viños e as bebidas espirituosas a outros ámbitos dentro dos productos agrícolas e incluso fóra dos mesmos xa que, tal e como expresou, a lexislación internacional non se limita a éstes senón que se pode extender a elementos tales como as pedras (como o granito ou a mármore).
Para rematar coas ponencias da mañá o profesor Areán Lalín falou da nova Marca da UE que sustitúe á
marca comnitaria e que supón unha novidade non só porque facilita o rexistro dunha mesma marca para
tódolos Estados membros da UE ademáis de eliminar a necesidade da representación gráfica xa que pasan a admitirse as marcas coñecidas como non tradicionais (olfativas, gustativas…).
A tarde do primeiro día, a sesión comezou coa intervención do profesor Couto, Catedrático da Facultade de Direito do Minho, falando da falta de competencia dos tribunais arbitrais para emitir decisións “erga omnes“ sobre dereitos de propiedade industrial, o cal só está limitado ós tribunais de xustiza.
Máis adiante, José Luis García-Pita y Lastres, Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de A
Coruña, falou da natureza xurídica dos Axentes de Propiedade Industrial os cales, aínda que non contan coa preceptiva autorización administrativa sí están homologados polo Estado para o exercicio da súa profesión.
Ángel García Vidal, Catedrático acreditado de Dereito Mercantil de Universidade de Santiago de
Compostela, falou das consecuencias do Brexit para os titulares de Dereitos de Propiedade Industrial. Deste xeito, a principal dúbida a resolver sería saber se esta saída suporía que este país abandoara tamén o proxecto da Patente Unitaria, no que tería un papel significativo ó ser un dos Estados con sede central para a tramitación destas solicitudes.
Despois dun breve descanso o Congreso continuou coa intervención da Profesora Lois Bastida, da
Universidade de A Coruña, que falou do réxime de licencias obrigatorias para produtos farmacéuticos
destinados a países con problemas de saúde pública.
A Profesora Maroño, da Universidade de Santiago de Compostela, falou da nova prohibición de solicitar un rexistro de marca para un signo denominativo idéntico ou similar ó nome dunha variedade vexetal anterior, tratando de evitar deste modo un aproveitamento indebido do nome otorgado á variedade vexetal.
Para rematar con este bloque de conferencias o Profesor da Universidade de Vigo, Miguel Ángel Bouza, fixo referencia ó “web scrapping“ (a extracción de termos de bases de datos de páxinas de internet) e ás
consecuencias respecto ós dereitos de autor.
Máis adiante tivo lugar a presentación de comunicacións dividida en dous paneis simultáneos.
No primeiro deles, máis adicado ó tema das marcas, falouse por un lado da marca Galicia Calidade, como marca de garantía a través da cal se trata de vender os produtos fabricados e comercializados en Galicia.
Tamén fíxose referencia ás implicacións que a tecnoloxía de impresión 3D podería ter nos casos de
infracción de marcas; da nova Directiva referida ó uso do nome das persoas como marca e das peculiaridades das marcas referidas a medicamentos por parte do Prof. Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
O segundo día comezou co III panel de comunicacións adicado ó dereito da competencia e ó dereito antitrust con temas como a aplicación da lexislación antitrust ós actos levados a cabo polas Administracións Públicas ou o establecemento de precios por medio de tácticas colusorias tácitas (caso Uber) ou por medio de algoritmos en páxinas web de venda de productos.
Na súa ponencia Luis Berenguer Fuster falou da doble natureza xurídica dos colexios profesionais e de como ás Administración Pública ó actuar como competidora (coma unha empresa) poderían aplicárselle as normas relativas á libre competencia e á unidade de mercado.
Trala pausa tiveron lugar dúas mesas redondas máis sobre as novas tendencias en dereito antitrust e da
competencia. Na primeira delas, recolleuse por un lado a imputación da indemnización de danos e perxuicios nos casos de infracción do dereito da competencia, a cal se entende como privada, competencia por tanto do dereito civil. Nestes casos se esixe o requisito da existencia dun nexo causal entre a actuación e o dano producido pero que non require que ese acto sexa intencionado, falándose entón de actos individuais (standalone actions) ou consecuenciais (follow-up actions).
Posteriormente, abordouse a cuestión da colisión na que se incurre entre os dereitos de exclusiva que
conceden as patentes e o principio e o obxectivo último do dereito da competencia: a protección do
consumidor. Así, falouse de conceptos tales como as patentes secundarias ou as patentes
“permanentes“ (evergreening patents), actos que, aínda que non poderían considerarse como ilegais,
atentarían contra a defensa do consumidor e entrariase a falar da colisión entre os dereito da competencia e o de patentes.
Moi relacionado con este tema, falouse da figura do “patent troll“, persoas ou empresas que inician litixios con base na existencia dunha patente previa para un determinado producto. Trataríase, de este modo, de evitar a entrada de competidores no mercado aproveitandose dunha posición dominante ó tempo que se fai uso do dereito á tutela xudicial efectiva ou dereito a litigar aínda que se trate de litixios simulados (sham litigation) nos que hai unha clara ausencia dunha causa litigante xustificada.
Posteriormente as charlas centráronse en temas como a importancia de identificar adecuadamente o obxecto da litigación cando se trata de impugnar unha actuación lesiva dos dereitos de exclusiva outorgados pola marca ou o diseño; a protección do deseño industrial cando non está rexistrado ou a importancia dunha adecuada redacción das medidas preliminares para que sexan adecuadamente interpretadas e aplicadas por un xuiz.
Finalmente o Congreso rematou coa exposición introductoria dos traballos de investigación que catro
alumnas de doutorado estaban a levar a cabo nos ámbitos tratados ou relacionados coa temática tratada.
En definitiva, o acto reuniu a importantes personalidades no ámbito do Dereito Mercantil e, máis
concretamente, do Dereito da Propiedade Industrial, cunha organización impecable e no que se trataron
tódolos temas de relevancia nun contexto situacional en pleno periodo de transición en case tódolos aspectos.

Jacobo Santamarta Barral

DIA DO AVOGADO NOVO (II): “Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”

Avogados_Novos
2 Novembro, 2016

Seguindo a celebración do Día do Avogado Novo, hoxe compartimos con vos as interesantes reflexións que Mabel González Montenegro, estudante do Máster da Avogacía na Universidade de Vigo, fai sobre a nova avogacía. Gracias Mabel, un pracer contar coa túa colaboración!:

 

“Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”

Una evidencia más de que los comienzos siempre son duros, y más en el ámbito de la abogacía, fue la frase de bienvenida que recibí por parte de uno de mis profesores el primer año en la carrera de Derecho. Hasta entonces, la visión que podía llegar a tener sobre el estudio de esta profesión se reducía únicamente al aprendizaje de un marco teórico. “Estudia Derecho, sé abogada, solo tendrás que chapar leyes”, así lo creía.

A fecha de hoy, como recién estudiante del Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía y actual becaria en un despacho, puedo afirmar que, a pesar del evidente marco teórico que rodea la profesión, pura esencia de la misma, su escenario fundamentalmente práctico en el día a día es también una realidad inherente a ella. En este sentido, no puedo desmerecer la praxis ofrecida por el postgrado como elemento esencial básico de formación previa para los futuros abogados. Sin embargo, he de señalar que tal formación no supone garantía suficiente de obtener el aprendizaje teórico – práctico adecuado para ejercer como tales.

Las posibilidades que propone el Máster como método de enseñanza son notoriamente amplias: desde la redacción de una demanda, escrito de acusación o solicitud a la administración, hasta jornadas prácticas en Juzgados y despachos. Todo ello está bien, pero a la hora de la verdad ¿Qué expectativa se tendrá de nosotros los primeros años como abogados? ¿Cuáles serán los primeros retos que debamos como asumir tales? Es incuestionable que la instrucción como abogados no termina con la conclusión del Máster. De hecho, es en ese mismo momento en el que empieza.

Por ello, bajo este contexto todavía inexplorado por muchos de los futuros jóvenes abogados he de poner de relieve la necesaria pasantía o las prácticas como la pieza fundamental para comenzar en esta profesión. Oportunidad que si bien es cierto, no existirá en tanto otros abogados más veteranos no brinden esta posibilidad.

En honor al Día del Abogado Joven invito, por un lado, al futuro de esta profesión a que busque a la mayor brevedad la primera experiencia profesional en un despacho o una empresa con buenos profesionales, sin esperar a que el Mercado recurra a ellos; que se concedan el permiso de cometer errores y aprendan de su auto-instrucción, pues de ahí vendrá su éxito; y, sobre todo, que la vocación que les llevó a dedicarse a esto sirva de guía en toda su carrera profesional.

También, y aquí quiero hacer especial hincapié, reclamo una mayor colaboración de todos los profesionales abogados con esta futura generación. No podemos ni debemos olvidar que la abogacía necesita de nosotros, pues somos el motor hacia el avance y renovación de la profesión.

Y no quiero terminar estas líneas sin mencionar al profesor que hizo gala de darme la majestuosa bienvenida el primer año de carrera con la frase “Señorita, no me tutee, podría ser uno de sus clientes”, pues me gustaría expresarle, que más pronto que tarde, estaré preparada para afrontar ese reto.

Mabel González Montenegro

31 DE OUTUBRO: DÍA DO AVOGADO NOVO

Avogados_Novos
31 Outubro, 2016

Para celebrar o dia do Avogado Novo queremos dar a voz ás novas xeracións, ós avogados dun futuro que moi pronto será presente. Hoxe publicamos o post de Adrián Rivas Lago, estudiante do Máster da Avogacía na Universidade de Oviedo, ainda que é galego de orixen e, de feito, está a facer prácticas nun despacho de Vigo.

Gracias Adrián por deixarnos hoxe a túa voz:

“Érase una vez alguien que estudió derecho por vocación, utilidad a sí mismo y al resto de los mortales. Ya sea por la afamada lucha de materializar el ideal de la justicia, por mejorar algo el presente o, puro romanticismo de la épica de la razón; y así se embarcó en un destino compartido como miles de personas, todas ellas con distintas emociones al inicio de su profesión.

Actualmente, somos conocedores del régimen de acceso a la profesión de nuevos abogados y las trabas en su camino. Realización de un master, posterior examen del estado, meses en el limbo hasta la colegiación, etc.

Érase una vez alguien que decidió meterse en el mundo de la abogacía, para hacer una carrera de fondo, para salvar obstáculos y luchar cada uno por sus motivos.

Salir de la universidad supone enfrentarte a un mundo nuevo y desconocido, porque siempre has sido guiado y bajo un conducto cerrado hasta la luz de la inmensidad. En ese momento adquieres conciencia del alcance del derecho y de tu conocimiento al respecto, algo realmente aterrador. No importa la cantidad de conocimientos que poseas, tomas conciencia de todas las interrelaciones entre las ramas jurídicas que afectan a tu labor, así como de nuevos campos del derecho que conoces, y piensas que es inabarcable.

Sin embargo, la idea básica de la profesión que tenemos cuando somos ajenos a ella es solucionar problemas. Por tanto, tampoco deberíamos asustarnos ni agobiarnos por ello, en el fondo es así. Debemos recordar que es nuestro gran pleito, avanzar hasta lograr nuestro sitio. Que el gran esfuerzo inicial de aprender la práctica diaria, a solventar estrés rodeado de plazos, a optimizar la gestión de recursos a nuestro alcance, etc.
Entre tantos dramas y futuros éxitos a base de esfuerzo, hay un momento intermedio lleno de obstáculos (algunos dulces y otros amargos). A base de golpes en nuestros primeros casos, de errores se aprenden y en cuanto somos jóvenes, nuevas perspectivas e ideas debemos sacar de dichos golpes. El mundo está a nuestros pies y tan sólo debemos andar, realizar nuestra profesión a la manera de cada cual, luchar por las nuevas formas de resolución de conflictos, sumergirnos en abogacía digital, adherirnos a otras iniciativas, aportemos nuestra juventud a la abogacía con seña de identidad y valor añadido.

Vivir una situación difícil no supone que todo lo que venga sea difícil. Es el momento de crecer ante la adversidad, de demostrar fuerza, coraje y valía, como si de un relato épico se tratase. Y ese parece ser el secreto.

Porque sin voluntad, ganas y esfuerzo no hay resultados. Es innegable que una buena victoria, fortalece para alcanzar otra. Ser abogados jóvenes nos impulsa a ser mejores abogados no jóvenes en el futuro.

Ser abogado joven es sentirse comprendido y apoyado por tantos otros en circunstancias similares, y de la unión nace la fuerza. Es por ello, que ahora y siempre debemos reivindicar a las Asociaciones de Abogados Jóvenes. Apoyar a las AJAs para que dichos actos propios reviertan en nosotros, que mejor lugar para encontrar reconforto, ánimo y discusiones similares. Si no hay compromiso no se avanza, y como bien sabeis si uno no trabaja por algo, el caso no trabaja sólo y el plazo pasa factura.

Ánimo a toda/os mis compañera/os, vamos a crecer, innovar y disfrutar”.

Adrián Rivas Lago

Información sobre o proceso de dixitalización da Xustiza

Avogados_Novos
30 Setembro, 2016

Facémonos eco do interesante documento publicado recentemente polo Ministerio de Xustiza sobre o proceso de dixitalización da Xustiza.

Podedes acceder a este documento AQUÍ

MODELO DILIXENCIAS ADAPTADAS A PERSOAS CON DÉFICIT INTELECTUAL

Avogados_Novos
15 Setembro, 2016
Unha  Psicologa Forense, foi amable o suficiente para me pasar unhas dilixencias adaptadas as persoas con Déficit Intelectual, especialmente: acta de información de dereitos o perxudicado ou ofendido por delito/ delito leve, dereitos das víctimas de delitos violentos ou sexuais e dereitos ante situacións de violencia de xénero.

Se o considerais de interese, podes descargar AQUI
PAZ CARRIL

APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL NUEVO BAREMO DE TRÁFICO: INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES

SUMARIO: 1.- Introducción; 2.- Principios rectores; 3.- Lesiones Temporales. Traumatismos menores en columna vertebral; 4.- Perjuicio Personal Básico; 5.- Perjuicio Personal Particular; 6.- Perjuicio Patrimonial: 6.1.- Daño emergente. Asistencia sanitaria & Gastos diversos resarcibles; 6.2.- Lucro Cesante; 7.- Ejemplo Nº 1.; 8.- Ejemplo Nº 2.

 

1.- INTRODUCCIÓN.

En el presente comentario práctico, se abordará la nueva valoración para lesiones temporales que introduce la novedosa Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

En un posterior comentario, haré un estudio – dirigido a juristas y profesionales- donde profundizaré sobre los aspectos procesales, la preceptiva reclamación extrajudicial, y la eventual problemática a la hora de tramitar un siniestro de tráfico, a partir de la reforma de esta Ley y del vigente Código Penal.

La indemnización por lesiones temporales es compatible con la de lesiones permanentes. Asimismo, una de las novedades que se introduce es que se prevé que también sean compatibles con el supuesto de fallecimiento del perjudicado – sin que sea una condición sine qua non que la muerte se derive o tenga su causa de las lesiones temporales en el siniestro-.

Así pues, el art.44 otorga a los herederos del lesionado el derecho de percibir la indemnización por lesiones temporales –incapacidad temporal-[1].

Mediante esta nueva ley, se pretende dar respuesta a la disparidad en las cuantías indemnizatorias, comparadas con otros países de la UE. Busca un justo resarcimiento de los perjuicios sufridos por las víctimas y sus familiares – y allegados- como consecuencia de un siniestro de tráfico. [2]

Otro aspecto de esta ley que llama rápidamente la atención, es que se prioriza la indemnización de víctimas y perjudicados con base en fallecimiento y lesiones graves – v.g. secuelas- frente a lesiones temporales, las cuales se reducen.

Por último, esta novedosa reforma, se aplica a accidentes circulación que se produzcan tras su entrada en vigor, esto es, 01/ENE/2016. Es decir, para determinar las circunstancias del siniestro y los conceptos perjudiciales indemnizables, se tiene en cuenta la fecha del siniestro.

 

2.- PRINCIPIOS.

Esta ley, se basa en tres pilares o principios fundamentales; a saber:

Reparación íntegra del daño: se indemnizan todos los daños y perjuicios.

Reparación vertebrada: Se valoran de manera separada los daños patrimoniales y los no patrimoniales.

Perjuicios excepcionales: también se indemnizan los perjuicios relevantes, provocados por circunstancias singulares, no contemplados por la ley[3].

Dada la complejidad de este nuevo baremo a la hora de fijar y calcular las partidas indemnizatorias, en este breve comentario, analizaré las lesiones temporales – incapacidad temporal-, aportando un punto de vista práctico y crítico de esta novedosa ley.

 

3.- LESIONES TEMPORALES

Las lesiones temporales, o incapacidad temporal, son las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. Algo que ya suena evidente pero que la ley recalca, es el hecho de que son compatibles con secuelas – incapacidad permanente- y con el fallecimiento.

Este novedoso sistema indemnizatorio, divide las lesiones temporales en tres tablas. A saber:

Perjuicio Personal básico. Art 136. Tabla 3A

Perjuicio personal particular. Art 137. Tabla 3B

Perjuicio patrimonial, que se subdivide a su vez en daño emergente y lucro cesante. Arts. 141 – 143. Tabla 3C

Antes de entrar a comentar cada tabla, me parece muy importante examinar el art. 135, donde se incardinan los traumatismos menores en columna vertebral[4].

Se define al Latigazo Cervical como los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias. Se indemnizan siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el menoscabo físico de acuerdo con los siguientes criterios de causalidad genérica:

A.- De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología.

B.- Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial relevancia a afectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las 72 horas posteriores al siniestro o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo.

C.- Topográfico, esto es, que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario[5].

D.- De intensidad, es decir, en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables o parámetros que podrían afectar a su existencia.

Como ya adelanto, la incapacidad temporal puede finalizar con completa curación o con la estabilización de la lesión. En este último caso, la secuela que eventualmente se derive de este traumatismo cervical, solamente se indemnizará si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de incapacidad o lesión temporal.

 

4.- PERJUICIO PERSONAL BÁSICO.

El art. 136 lo define como el perjuicio común por lesión que se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta el momento de estabilidad lesional – y posterior conversión en lesión permanente-.

Para valorarlo económicamente, debemos acudir a la tabla 3.A, la cual determina 30 € por día[6].

 

5.- PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR.

Este perjuicio se corresponde a la indemnización por pérdida temporal de calidad de vida. Compensa el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la limitación que las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo personal.

MUY GRAVE: es aquel en el que el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria. Se correspondería con el ingreso en le UCI. Se valora en 100 € diarios.

GRAVE: el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida ordinaria o la mayor parte de sus actividades esenciales de desarrollo personal. Se correspondería con los días de estancia hospitalaria. Se valora en 75 € diarios[7].

MODERADO[8]: el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal. Se corresponde con el antiguo día impeditivo. Se valora en 52 € diarios[9].

INTERVENCIONES QUIRÚRJICAS: para poder valorar la cuantía indemnizatoria derivada de una operación, tenemos que atender a las características propias de la operación, la complejidad de la técnica quirúrgica y el tipo de anestesia[10]. Se mueve en una horquilla de entre 400 € y 500 €.

 

6.- PERJUICIO PATRIMONIAL.

Se divide en daño emergente – el cual se subdivide en asistencia sanitaria y gastos diversos resarcibles- y lucro cesante.

6.1.- ASISTENCIA SANITARIA.

Dentro del daño emergente, el art. 55 nos indica lo que se entiende por asistencia sanitaria: prestación de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, así como prestaciones complementarias que se requieran para el diagnóstico o tratamiento de las lesiones y el transporte necesario para prestar la asistencia. Dentro de esta partida indemnizatoria también se incluye el importe del tratamiento rehabilitador[11], el desplazamiento[12] y en su caso, el incremento de costes de movilidad.

Llegados a este punto, me parece de vital importancia hacer mención a las nuevas pólizas con cláusulas oscuras, limitativas o “trampa”, donde sólo quedan cubiertos los gastos de asistencia sanitaria, en Centros Hospitalarios que tengan convenio con la entidad aseguradora encargada de cubrir los eventuales riesgos en la conducción de vehículos.

Una novedad que introduce esta nueva ley, es la posibilidad de reclamar los desplazamientos de familiares de la víctima del siniestro. Concretamente, se resarcen incrementos de costes de movilidad del lesionado, desplazamientos de familiares para atenderle, y en general, los necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores o vulnerables de los q se ocupaba[13].

La resarcibilidad de estos gastos se vincula en atención a las circunstancias personales y familiares del lesionado -no a ninguna situación específica de perjuicio personal-.

6.2.- GASTOS DIVERSOS RESARCIBLES.

Por otra parte, dentro de esta tabla, nos encontramos con el concepto de “gastos diversos resarcibles”, que no son otra cosa que los gastos de prótesis –productos sanitarios implantables-, órtesis – no implantables e.g. férulas- y demás ayudas para la autonomía personal[14]. Se deben justificar mediante prescripción facultativa hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y posterior conversión en secuela. Asimismo, deben ser médicamente razonables en atención a la lesión sufrida y a sus circunstancias concretas.

Llegados a este punto, cumple poner de manifiesto que mediante el art. 143, se modifica el antiguo factor corrector – objeto de abundante estudio jurisprudencial- y se introduce la figura del Lucro Cesante. Consiste en pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas que pudieran indemnizarse  en concepto de “gastos diversos resarcibles”.

En cuanto a la prueba, podemos optar por acreditarlo mediante la referencia a los percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los obtenidos en los 3 años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior.

Sin embargo, el texto dispone que se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado por el mismo contexto. Como Abogado, critico profundamente esta disposición legal, toda vez que el derecho del perjudicado a ser indemnizado por causa de un siniestro en el que no ha sido culpable, nace y tiene su origen en una responsabilidad civil extracontractual -ejercitable mediante acción directa frente a la aseguradora que cubre el riesgo del vehículo culpable-.  Por otra parte, su legítimo derecho a percibir una prestación de carácter público, tiene una naturaleza contractual – e.g. prestación por IT de un lesionado que sufre un siniestro in itinere-.

Este nuevo texto, hace especial mención a personas que se dedican a las tareas del hogar. Dispone que la eventual indemnización se valorará en la cantidad diaria de un SMI anual hasta el importe máximo total correspondiente a una mensualidad en los supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o inferiores a tres puntos[15]. En los demás casos, procederemos a aplicar los criterios previstos en el art. 131 relativos al multiplicando aplicable.

A los sólos efectos de una mejor comprensión de los ejemplos prácticos que a continuación voy a exponer, haré una breve introducción a la parte de la ley dedicada a las Incapacidades Permanentes – secuelas-.

Se definen a las secuelas como las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso curativo.

Así pues, la lesión derivada de un siniestro de tráfico puede finalizar con el alta por curación o por alta por estabilidad lesional – y su posterior conversión en secuela-.

Dentro de las secuelas, nos encontramos en primer lugar con el Perjuicio Personal Básico – recogido en la tabla 2.A-.

2.A.1.- TABLA MÉDICA: Baremo que recoge y determina las secuelas y su gravedad e intensidad.

2.A.2.- TABLA ECONÓMICA: Se tiene en cuenta la edad del perjudicado y los puntos de secuela para determinar la eventual indemnización.

Sin perjuicio de un futuro comentario sobre la incapacidad permanente, se adelanta que existen varios tipos de secuelas:

TEMPORALES.- tendentes a curarse a corto plazo.

INTERAGRAVATORIAS.- Son secuelas concurrentes, que derivadas del mismo accidente y afectando a funciones comunes, producen por su recíproca influencia una agravación significativa de cada una de ellas.

INTERAGRAVATORIA DE ESTADO PREVIO.- Es una secuela que agrava un estado previo y se mide con una puntuación específicamente asignada en el baremo. Si no, se usa una fórmula, utilizando la secuela actual y la secuela preexistente.

PERJUICIO ESTÉTICO: Cualquier modificación que empeora la imagen de la persona a la finalización del proceso curativo.

VALORACIÓN POR ANALOGÍA: El baremo pretende elaborar un listado que incluya todas las posibles secuelas existentes, pero es imposible. El perito puede justificar la inclusión de una secuela en la tabla médica por analogía.

 

Ejemplos prácticos de cálculo de indemnización con lesiones temporales y permanentes desde el punto de vista de un abogado:

7.- EJEMPLO Nº 1.

Hombre.  27 años. Dedicación a tareas del hogar. Accidente de moto (no culpable, colisión frontal contra vehículo circulando con prioridad de paso. Vehículo se salta señal de ceda el paso[16]). Póliza contratada a terceros. Cobertura de defensa jurídica con límite de 1500 € y gastos de asistencia sanitaria cubiertos (v.g. Reale).

Después de que la compañía aseguradora se negase a abonar la indemnización correspondiente, y de haber recibido OFERTA MOTIVADA, presentamos ante los Juzgados de Primera Instancia CONCILIACIÓN –que culmina sin avenencia- y posteriormente DEMANDA. Finalmente, obtenemos una sentencia con estimación parcial de 11.000 € sin imposición costas.

 Total período de curación:  180 Días. 10 días en UCI. Operación con anestesia general que duró 7 horas. 20 días más hospitalizado. Estuvo 90 días sin poder dedicarse a sus ocupaciones habituales y otros 60 días más de RHB. Le restó una secuela por algia postraumática en columna vertebral y otra por hombro doloroso o artrosis postraumática.

TOTAL INDEMNIZACIÓN TEMPORAL: 16.904,57 €[17].    DESGLOSE:

A.- Perjuicio personal básico:

60 días de curación (no impeditivos): 60 x 30 = 1800 €.

B.- Perjuicio personal particular:

Muy grave: 10 días: 10 x 100 día= 1000 €.

Grave: 20 días hospital: 20 x 75 = 1500 €.

Moderado (días impeditivos): 90 x 52= 4680 €.

Intervención quirúrgica: grado máximo, 1600 € (anestesia general y duración de 7 horas).

C.- Perjuicio patrimonial:

Daño emergente:

Gastos asistencia sanitaria:

120 sesiones de RHB x 25 €= 3000 €.

Desplazamiento (Nigrán a Vigo, 10 Km ida y vuelta. 10 x 0,22 = 2.2 €/ día). 2,2 € x 120 = 264 €.

Gastos diversos resarcibles:

Casco: 300 €

Cazadora: 400 €

Lucro Cesante:  Art. 143.4. 2 puntos de secuela es igual a una mensualidad de SMI: 655,20 €.

LESIONES PERMANENTES:

Tabla 2.A.1: Algia postraumática en columna vertebral ( Puntuación anatómico funcional de 1 – 5 puntos) y artrosis postraumática en hombro (Puntuación anatómico funcional de 1 – 5 puntos). TOTAL: 2 puntos de secuela.

Tabla 2.A.2: en esta tabla, tenemos en cuenta la edad del lesionado y los puntos de secuela otorgados. Edad 27 años y 2 puntos secuela. 1705,37 €.

Respecto a la cobertura de defensa jurídica, baremamos conciliación sin avenencia y demanda con la cuantía que nos estimaron. Dependiendo del Baremo de Honorarios –orientativo- de cada colegio, también podemos incluir en la minuta las diferentes actuaciones extrajudiciales.

 

8.- EJEMPLO Nº 2.

ABOGADA. 30 años. Sueldo medio de 30.000 € en los últimos 3 años. Otro vehículo (considerado culpable) colisiona por alcance contra su coche. Es atendida en Urgencias. Permaneció 2 meses sin poder trabajar, acudiendo a consultas y a RHB y otro mes trabajando y con RHB. Le restó una secuela por algia postraumática en columna vertebral.

TOTAL INDEMNIZACIÓN: 11.208,32€.

LESIONES TEMPORALES, TABLA 3:

TABLA 3.A.- Perjuicio personal básico:

30 días de curación (no impeditivos): 30 x 30 = 900 €.

TABLA 3.B.- Perjuicio personal particular:

Moderado (días impeditivos): 60 x 52= 3120 €.

TABLA 3.C.- Perjuicio patrimonial:

Daño emergente:

Gastos asistencia sanitaria:

50 sesiones de RHB x 25 €= 1250 €.

Desplazamiento en bus  = 100 €.

Medicamentos = 20 €

Lucro Cesante:  art. 143.2. Sueldo medio de 30.000 € en últimos 3 años. Ha tenido un lucro cesante de 5.000 € por 2 meses de baja laboral. Según la mutualidad de la abogacía, la prestación es de 30 €/día (esta prestación tiene naturaleza contractual y privada, toda vez que los abogados ejercientes por cuenta propia, somos mutualistas)[18].

 

LESIONES PERMANENTES:

PERJUICIO PERSONAL BÁSICO, TABLA 2.A:

Tabla 2.A.1: CÓDIGO 03005. Síndrome cervical asociado (Puntuación anatómico funcional con un arco de 1 – 5 puntos). 1 punto.

Tabla 2.A.2: edad 30 años y 1 punto secuela. 818,32 €.

 

Raúl Novas Fernández

[1] Encontramos su base o justificación jurídica legal en el art. 657 de Código Civil “los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de s

u muerte” y en el art. 659 CC “la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte”.

[2] El baremo se puede utilizar de forma analógica en el ámbito del Derecho Penal – delitos dolosos-.  Dado que los accidentes la mayor parte de las veces por conductas  imprudentes, en el momento de solicitar la responsabilidad civil derivada de una conducta delictiva – piénsese en lesiones temporales-, se puede utilizar el baremo de tráfico de 2014, que es más benévolo en relación a las incapacidades temporales.

[3] Este principio está contemplado en los artículos 77 y 112. Ello nos deja a los abogados un amplio abanico para incluir eventuales partidas indemnizatorias que no estén específicamente contempladas en esta Ley. Es decir, podría actuar con un cajón de sastre. Sin embargo, a estos artículos, le auguro una amplia discusión jurisprudencial y doctrinal.

[4] Son traumatismos que se producen generalmente en accidentes por alcance.

[5] Piénsese en un accidente por alcance donde el perjudicado se queja de un fuerte dolor en el cuello y en la rodilla como consecuencia de haberse golpeado contra el interior de su coche. Si restase alguna secuela en la rodilla, a buen seguro, sería objeto de discusión en el posterior juicio, y posteriormente en la sentencia, un motivo de una estimación parcial sin costas.

[6] Se corresponde con el día no impeditivo del antiguo baremo, el cual se valoraba en el año 2014 y 2015 en 31,43 €.

[7] El antiguo baremo de 2014 y 2015, valoraba el día de estancia hospitalaria en 71,84 €.

[8] El art. 54 indica que las actividades de desarrollo personal son aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad.

[9] El antiguo baremo, valoraba el día impeditivo en 58,41 €. Así pues, podemos comprobar que tanto las cuantías indemnizatorias del el perjuicio personal básico como el perjuicio personal particular moderado han bajado.

[11] Algo que a un letrado puede sonar evidente, es que el lesionado puede elegir el centro donde llevar a cabo el tratamiento de rehabilitación. No obstante, las compañías suelen poner impedimentos a esta libre elección, toda vez que les sale mucho más económico pagar un módulo fijo – que suele rondar los 750 €- a centros concertados o con convenios. El art. 141 incluye expresamente este concepto, y en su apartado segundo, dispone que “las compañías aseguradoras pueden pagar directamente a centros sanitarios estos gastos mediante firma de convenios”.

[12] Este gasto debe ser objeto de prueba con tickets, billetes, facturas de taxi, etc. Si el transporte se realiza en coche, yo me guío por las tablas de Hacienda – y le subo unos céntimos, aplicando un incremento del IPC-.

[13] Vid. Art. 142.

[14] Vid. Arts 56-58.

[15] La indemnización por pérdida o disminución de dedicación a las tareas del hogar, es incompatible con el resarcimiento de los gastos generados por la sustitución de tales tareas que se indemnicen como “gastos diversos resarcibles”.

[16] Vid. Arts. 3, 17, 56 y 151 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

[17] En el momento de presentar demanda, ya sea frente al conductor culpable o ejercitando una acción directa contra la compañía que cubre el riesgo, debemos tener muy claro y seguro las partidas indemnizatorias que vamos a incluir, a los efectos de fijar la cuantía. Todo ello, porque en las demandas solicitaremos las intereses del art. 20 LCS y la posterior condena en costas a la entidad aseguradora.

[18] Si trabajase por cuenta ajena:  A 5.000 € hay que restarle la prestación obtenida €, obteniendo un lucro cesante de 4.100 €.

DERECHO A LA INFORMACIÓN vs. DERECHO A LA INTIMIDAD

Avogados_Novos
21 Xullo, 2016

Con ocasión de la invitación a participar en un Curso organizado Instituto de Probática e Investigación Criminal con la ponencia “Derecho a la intimidad vs. Derecho a la información”, he tenido oportunidad de acercarme a un tema realmente apasionante como es la conciliación de esta pareja tan interesante como compleja. Puesto que yo no soy especialista ni en Derecho Penal ni en Derecho Constitucional, me enfrenté a este reto que me propusieron desde el asombro, con lo que solo he podido obtener preguntas y no respuestas. En mi descargo he de decir que las preguntas suelen ser la mayoría de las veces más importantes que las respuestas, puesto que (como suelo decirles a mis alumnos) en Derecho no hay una sola respuesta correcta sino varias mejor o peor fundamentadas.

Dicho esto, cuando leo “Derecho a la intimidad y Derecho a la información”, lo primero que me inspira esta fórmula es el eterno binomio “Seguridad vs. Libertad”: cuando hay más libertad, la seguridad se ve resentida y viceversa, esto es, cuanta mayor es la seguridad, la libertad puede verse constreñida. Es complicado pues encontrar un equilibrio ideal entre esos valores, ambos tan necesarios. Esta reflexión puede trasladarse a estos  otros dos derechos: la información y la intimidad. Cuanta más libertad de información, más “amenazada” puede verse la intimidad de las personas; y cuanto más se proteja la intimidad, hay más riesgo de que la información se vea atenazada. El equilibrio, como decía, es difícil cuando están en juego valores tan importantes.

Y es que la relevancia de estos valores resulta indudable y así se refleja en la Constitución Española que los recoge en sus artículos 18 y 20. Por su situación en la Sección Primera del Capítulo II del Título I, son derechos de los que podríamos llamar fundamentalísimos, pues gozan de una protección privilegiada, incluido el recurso de amparo. Por lo tanto, el legislador los ha colocado a los dos al mismo nivel.

Artículo 18 CE

 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Tras la lectura de este precepto, la primera pregunta que surge es si estamos ante varios derechos o diversas manifestaciones del mismo, debiendo inclinarse, siguiendo a la mayoría de la doctrina y jurisprudencia por la primera opción: esto es, estamos ante distintos derechos con un tronco común que sería la dignidad humana. Por lo tanto, y a pesar de que el tratamiento legal prácticamente es el mismo, en teoría parece que cada uno de estos derechos tiene un objetivo y protege bienes jurídicos distintos.

Según la doctrina constitucional el derecho al honor comprendería el derecho a la propia estimación, al buen nombre y a la reputación. Sin ánimo de hacer un análisis de este derecho en particular, en lo que ahora nos interesa, me parece interesante destacar las siguientes cuestiones:

> La relevancia pública de una persona hace que el derecho al honor se vea restringido en el ámbito de su actividad pública.

Y todos os estaréis preguntando: ¿Actuaba Bárcenas en el ámbito de su actividad pública? ¿Es Bárcenas una persona pública? ¿Y que pasa con la Infanta? ¿Puede considerarse la imputación de la Infanta dentro del ámbito de su actividad pública?

>También se ha extendido a personas jurídicas, pero solamente a aquellas que no tengan un fin lucrativo; e incluso el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a un pueblo o etnia (STC 214/1991, caso Violeta Friedman).

Si, yo también me pregunto: ¿Y qué pasa con los Partidos Políticos (véase el PP)? ¿Y el pueblo catalán?

– Otra cuestión que se me ocurre en relación con este derecho: ¿Podría vulnerarse el derecho al honor de una víctima?

El derecho a la intimidad, por su parte, comprendería el derecho de toda persona a mantener la privacidad de determinados ámbitos de su vida y a controlar el conocimiento que terceros tienen de él. Pero como no se pretende un estudio ni mucho menos pormenorizado de este derecho, lo que interesa destacar ahora es la publicación de la reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en donde se plantean cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, desde la perspectiva que ahora interesa, esta norma modifica el artículo 681.2 de la LEC, que ahora en su letra d) dice que se podrá acordar, como una de las medidas para asegurar la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares la prohibición de “la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares”. También se modifica el artículo 682 de la LECrim., que legitima al “Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes” para que pueda “restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso”. Este artículo, además, dada su redacción genérica es aplicable también a las personas acusadas en un proceso penal.

Por último, el derecho a la propia imagen se define como el derecho de cualquier persona a decidir sobre la captación o reproducción de su imagen física. En lugares públicos podría resultar afectado más el derecho a la intimidad (típicas fotos del corazón) máxime cuando no tengan interés informativo. En relación con esto, además, cabe advertir que el contenido el derecho a la propia imagen es el mismo con independencia de que se trate de una persona pública o privada, no obstante, en el primer caso, hay que distinguir entre aquellas imágenes que forman parte del contenido inescindible de su faceta pública de las que no lo son. Y volvemos nuevamente al caso de la Infanta: ¿forma parte inescindible de su faceta pública la imagen entrando en los Juzgados de Palma? ¿Y las grabaciones que se filtraron de su declaración en fase de instrucción?

Hasta aquí, por tanto, hemos visto de forma breve cada uno de los derechos del artículo 18 de la CE. Todos ellos entran en colisión a menudo con el derecho a la libertad de información, reconocido en la letra d) del artículo 20 de la Constitución, según el que se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Pero antes quiero hacer una breve reflexión sobre el derecho a  la libertad de expresión consignado en la letra a) de este mismo precepto. Se reconoce el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. En principio, podríamos entender que no tiene mayor relevancia a los efectos que ahora nos interesan, ya que en principio quienes son “creadores” de opinión pública son los medios de comunicación stricto sensu. No obstante, en la llamada sociedad de la información, lo cierto es que nuestras opiniones pueden tener una proyección que excede con creces nuestro círculo social. Con ello, las meras “opiniones” pueden convertirse en un instrumento creador o agitador de corrientes de opinión. La consecuencia de esta nueva dimensión es precisamente la posible vulneración de los derechos enunciados en el artículo 18 de la CE.

Como siempre sucede en estos casos, los límites son realmente difusos y la cuestión enormemente delicada y compleja. En cualquier caso, yo me voy a centrar en el derecho a la información propiamente dicho y que se enuncia en la letra d) del artículo 20.1 de la CE. En primer lugar, cabe señalar que se distingue del anterior en que en este caso el fin último es informar a la ciudadanía de un suceso que es de interés general. Por lo tanto, cuando hablamos de información, estamos haciendo referencia a un contenido despojado de toda vestimenta subjetiva, de toda opinión, valoración, apreciación….

En segundo lugar, suele hacerse referencia a dos vertientes: de una parte, este derecho comprende tanto el “derecho a ser informado”, como el “derecho a informar”. En cuanto al primero, el TC exige precisamente que la información que se ofrezca al público sea veraz, pretendiendo de este modo evitar posibles maniobras dirigidas a un fin distinto del meramente informativo.

En lo que respecta al segundo, el “derecho a informar”, cabe advertir que no es privativo de los medios de comunicación (solo faltaría!); ahora bien, en este punto, cabría preguntarse si los “expertos” que emiten valoraciones en los distintos programas televisivos sobre las investigaciones realizadas o las declaraciones de los vecinos, conocidos, curiosos… pueden reputarse información a los efectos de este precepto.

En todo caso, tanto las declaraciones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión como las emitidas al amparo del derecho de información, están sometidas a los límites del apartado 4 del artículo 20 de la CE:

“Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

La referencia especial que se hace a los derechos reconocidos en el art.18 de la CE, se comprende fácilmente ya que no son pocos los casos en que unos y otros derechos entran en colisión. El TC, en relación concretamente con el derecho a la información, ha dicho que prevalece sobre los derechos del art. 18.1 de la CE, siempre y cuando se trate de una persona pública y se cumplan los siguientes requisitos: que estén implicadas en asuntos también de relevancia pública y que la información sobre la persona pública sea de interés general o social (esto daría respuesta a las preguntas que nos hacíamos sobre la Infanta) y por último que la información sea veraz.

El requisito de la veracidad de la información exige que aquella haya sido obtenida con el deber de diligencia exigible (esto es, contrastando la información con datos objetivos) y no dando pábulo a rumores o insinuaciones injuriosas. En este sentido, resulta interesante destacar que el propio TC, en su Sentencia nº 15/1993, ha tenido oportunidad de aclarar que el requisito de la veracidad no significa que las informaciones no puedan resultar finalmente erróneas o no probadas en juicio.

Es decir, la veracidad exigible no coincide necesariamente con los hechos que han sido declarados probados en un juicio. Dicho de otro modo: que un hecho no haya sido probado en el proceso penal no significa que no sea veraz. Entonces, si se informa sobre un hecho que se desprende claramente de estas pruebas probatorio (aunque no haya sido probado en juicio), ¿se estaría vulnerando el derecho al honor?

¿Y qué pasa si se declara la invalidez de un medio de prueba por haber sido obtenido vulnerando derechos fundamentales? ¿Es lícito que se use esa información por los medios cuando no se hace en el seno de un proceso penal? ¿Es ético? ¿Prevalece en todo caso el derecho a  la información o habrá que ponderar en este caso también las circunstancias del caso concreto?

Siguiendo en esta línea, no puede dejar de llamarse la atención sobre una cuestión y es la vulneración de otro derecho de los que llamábamos fundamentalísimos: el derecho a al presunción de inocencia y en general aquellos contenidos en el artículo 24.2 de la CE. Y es que sin restar importancia a los otros derechos que se enuncian en el art. 18 de la CE, lo cierto es que éstos tienen su protección específica y su vulneración podrá ser denunciada por vía jurisdiccional reclamando la correspondiente indemnización. No obstante, el derecho a la presunción de inocencia, si bien informa toda la legislación procesal penal, no disfruta de una protección específica frente a los ataques que pudieran acometerse contra él por la vía del ejercicio del derecho a la información.

De hecho, no han sido pocos autores los que han denunciado la falta de mecanismos eficaces, más allá de las acciones dimanantes de los derechos del art. 18 de la CE, para evitar las infracciones del derecho a la presunción de inocencia. Entre las soluciones que se han barajado pueden mencionarse la autorregulación de los propios medios de comunicación, la gestión de la información de los asuntos judiciales desde el propio poder judicial e incluso se ha reclamado un papel más activo del Ministerio Fiscal como fuente de información fiable (art. 4.5 del Estatuto del MF) y en general la actuación de los propios profesionales para establecer una estrategia preventiva de comunicación.

Victoria Picatoste Bobillo