ORGANIZACIÓN

1.-ASEMBLEA:

A Asamblea será a encargada de marcar os principios reitores de funcionamiento. Así mesmo, tanto os grupos de traballo como as Comisións Permanentes deberán presentar á Asamblea unha memoria das actividades realizadas.

2.-XUNTA COORDINADORA:

Ten como función principal impulsar a actividade da Agrupación, motivando ós seus membros, velando polos seus intereses e procurando atender ós mesmos.

3.-COMISIÓN PERMANENTES E AD HOC:

As comisión ad hoc crearanse para desenrolar un ou varios proxectos previamente aprobados pola Asamblea. Podes ver As Comisións Permanentes, son grupos de traballos permanentes os cales vertebran o traballo da agrupación.